www.zbozinazavolanou.cz :: Obchodní podmínky (01.04.2020 - 03:17)

Obchodní podmínky

Zobrazit znění pro datum:

Aktuální znění Obchodních podmínek (platí od 02.11.2011):


Aktuální znění Obchodních podmínek:

 I. Vymezení některých pojmů

(1)     Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je Ferospoj s.r.o., IČ 28 11 97 11, se sídlem České Budějovice, Hraniční 2256/8, PSČ 370 11, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18356, tel. +420 777 610 961, e-mail: pilny@obchodprodilnu.cz

(2)     Zákazníkem Internetového obchodu je kupující (dále jen „Kupující").

(3)     Kupujícím, který je spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel") je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

(4)     Kupujícím, který není spotřebitelem (dále jen „Podnikatel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a který nakupuje výrobky, či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Smluvní vztah s Podnikatelem se řídí ObchZ a obchodními podmínkami.

(5)     Spotřebitelskou smlouvou se pro účely Obchodních podmínek rozumí kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Prodávající (dodavatel).

  II. Úvodní ustanovení

 (1)     Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě www.zbozinazavolanou.cz (dále jen „Internetový obchod") provozovaném Prodávajícím. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

(2)     Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Prodávající a Kupující se výslovně dohodli, že smluvní vztahy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ").

(3)     Je-li Kupujícím Spotřebitel, použijí se vždy ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ"), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS"), nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně Spotřebitele, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle ObčZ a na její společné závazky se použijí ustanovení ObčZ.

  III. Kupní smlouva

 Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje Prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky Kupujícího Prodávajícímu elektronicky, přičemž Kupující je o této skutečnosti následně informován na mailovou adresu, kterou uvedl při uzavírání objednávky v Internetovém obchodě. Od tohoto okamžiku vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy. Není-li v odeslané objednávce kalkulováno dopravné, Prodávající má povinnost kalkulaci dopravného provést nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky bez dopravného a musí si vyžádat souhlas Kupujícího s výši ceny za dopravu. Nebude-li Kupující s cenou za dopravu souhlasit, jeho objednávka nebude považována za závaznou a bude provedeno její storno.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z Obchodních podmínek (jak objednat zboží naleznete zde).

Kupujícímu je také umožněna trvalá registrace do on-line prodejny, v takovém případě se stává tzv. Registrovaným zákazníkem, za což mu náleží nárok na slevu ve výší  5% na veškeré nabízené zboží.

  IV. Kupní cena

 (1)     Veškeré ceny v Internetovém obchodě jsou pro Kupujícího vždy uvedeny s DPH  a také včetně všech dalších povinných poplatků a služeb (s výjimkou dopravného, které je kalkulováno při uzavírání vlastní objednávky na základě celkové hmotnosti objednaného zboží), které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. V potvrzení objednávky a vystaveném dańovém dokladu je také uvedena prodejní cena bez DPH a výše DPH. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

(2)     Prodávající může kupní cenu měnit různými slevovými akcemi, např. formou slevové kupónu, který může Kupující uplatnit při platbě zboží (v košíku). Je-li Kupující zároveň registrovaným zákazníkem, slevy se v takovém případě nenačítají, uplatěn je vždy jen jeden druh slevy a to ten vyšší.

(3)     Úhradu kupní ceny lze provést následujícímu způsobem:

a)    před odesláním zboží na účet Prodávajícího č. 2107048660/2700, vedený u Unicredit banky, Pobočka České Budějovice, U Zimního stadionu 3. Po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího předá Prodávající nejpozději v následujících třech pracovních dnech zboží k přepravě. Ve výjimečných případech může být zboží expedováno ještě před přijetím platby.

b)   dobírkou - při přebírání zboží od doručovatele hradí Kupující kupní cenu v hotovosti či platební kartou řidiči společnosti PPL.

V. Doprava

 (1)     Dopravu zboží zajišťuje společnost PPL CZ s.r.o.,  IČ: 25194798, se sídlem U Vozovny 658/8, Praha 10 Malešice, 108 00 (dále jen „PPL"). Výše přepravného je kalkulována u každého zboží zvlášť, a to v závislosti na hmotnosti zboží (ceník přepravného naleznete zde). Tento druh přepravy mimo jiné zahrnuje:

-            Doručení v rozmezí 8:00 - 18:00 hod., u Spotřebitelů rovněž možnost večerního doručení mezi 17:00 - 21:00 hod. (zatím je poskytováno pouze v bývalých krajských a okresních městech, jejichž výčet naleznete na webu PPL)

-            Doručení následující pracovní den po celé České republice po převzetí od odesílatele

-            Hmotnost zásilky do 50 kg, délka max. 2 m

-            Pojištění zásilky do hodnoty 50.000,- Kč v ceně přepravného

-            Sledování zásilek na internetu na www.ppl.cz

(2)     Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky - zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody. Obsah zásilky je nutné zkontrolovat po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání - skryté vady je možné ohlásit společnosti PPL do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.

 (3)     Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, přičemž veškeré zboží je pojištěno. Následně, může Kupující požadovat vrácení peněz na Prodávajícím, popř. nový výrobek.

  VI. Práva a povinnosti Prodávajícího

(1)     Prodávající je povinen v co nejkratší době od akceptace objednávky předat objednané zboží k přepravě do místa specifikovaného Kupujícím jako místo určení. Pokud Prodávající není schopen dodržet termín předpokládaného dodání zboží, je povinen na tuto skutečnost Kupujícího vhodnou formou upozornit a to např. telefonicky, elektronickou poštou a současně určit náhradní termín předání předmětu koupě k přepravě. Toto se týká zejména zboží, které je v Internetovém obchodě nabízeno se statutem "na objednávku" a jehož konečný termín dodání tak závisí na dodacích možnostech dodavatele Prodávajícího. Na skutečnost, že Kupující nakupuje zboží se statutem "na objednávku" je Kupující upozorněn již při uzavírání objednávky. Prodávající má právo odmítnout objednávku, a to např. pokud Kupující již v minulosti opakovaně řádně neplnil vůči Prodávajícímu svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu či z jiných obdobných důvodů. O odmítnutí objednávky bude Kupující bez odkladu informován.

(2)     Prodávající je povinen dodat zboží bez vad se specifikovanými vlastnostmi včetně příslušné dokumentace. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu určenou Kupujícím. S ohledem na smluvní ujednání s PPL má Kupující právo vyžadovat na přepravci doručení zboží za první zamykatelné dveře na uvedené adrese.

(3)     Přepravu objednaného zboží zajišťuje Prodávající, a to způsobem výše uvedeným, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak.

  VII. Práva a povinnosti Kupujícího

(1)     Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé registrační údaje, a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží dodáno. Případně také uvést jméno osoby oprávněné k převzetí zboží v případě nepřítomnosti Kupujícího.

(2)     Kupující je povinen objednané zboží na místě předání zkontrolovat. V případě, že zboží nejeví známky poškození, je povinen je převzít a zaplatit řádně a včas kupní cenu. V případě, že objednané zboží v místě určení po rozbalení jeví známky poškození, je povinen Kupující o tomto vyhotovit se zaměstnancem dopravní služby nebo Prodávajícího zápis.

(3)     Kupující je dále povinen po převzetí zboží podepsat dodací list, případně i přepravní list a další přepravní dokumenty.

 VIII. Právo Prodávajícího odstoupit od smlouvy

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává. Prodávající má rovněž možnost odstoupit od kupní smlouvy v případě, že byla Prodávajícím v důsledku zcela zřejmé administrativní chyby uvedena chybná cena zboží, a to s ohledem na cenu obvyklou, za kterou je zboží běžně nabízeno (prodáváno). V takovém případě bude Prodávající neprodleně písemně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

IX. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 (1)     Spotřebitel má dle § 53 odst. 7 ObčZ právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel je povinen kontaktovat Prodávajícího a nejlépe písemně uvést, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Zboží musí být vráceno bez známek opotřebení. Došlo-li k částečnému opotřebení či spotřebování, je kupující povinen chybějící hodnotu uhradit prodávajícímu v penězích. Pokud již došlo k finančnímu plnění ze strany Kupujícího, finanční částka za vrácené zboží a náklady spojené s dopravou bude spotřebiteli uhrazena do 30 dnů od doručení projevu vůle odstoupit od kupní smlouvy. Náklady související s doručením zboží Prodávajícímu jsou hrazeny Kupujícím.

(2)     Možnost odstoupení od kupní smlouvy dle Článku IX odst. (1) Obchodních podmínek se nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo v důsledku nevhodného uskladnění došlo k jeho zastarání (povrchová koroze u zboží vyrobeného z oceli).

(3)     Spotřebitel je povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit Prodávajícímu nepoškozené zboží nejlépe v původním originálním obalu. V případně nesplnění této povinnosti, tedy vrácení zboží poškozeného, opotřebeného, v neoriginálním obalu, atd. má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Případný nárok na náhradu takto vzniklé škody tím není dotčen.

  X. Záruční práva

(1)     Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek ze zákona a lhůt uvedených v záručním listu.

(2)     Při prodeji spotřebního zboží Spotřebiteli je ze zákona záruční doba 24 měsíců, tato doba však může být záručním listem stanovena delší. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, pak Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené užíváním nebo používáním věci. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu věci a nelze ji ani reklamovat. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou. V případě, že Kupujícím je Spotřebitel, řídí se reklamace zboží příslušnými ustanoveními ObčZ
a ZOS. V případě, že je Kupujícím Podnikatel, řídí se reklamace příslušnými ustanoveními ObchZ.

XI. Odpovědnost za vady zboží - záruka

(1)     Kupující je před prvním použitím zboží povinen prostudovat jeho záruční podmínky včetně návodu k použití a k obsluze a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba počíná běžet převzetím věci Kupujícím. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti počíná běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců, případně, pokud je u zboží uvedena záruční doba delší - prodloužená, pak v délce této prodloužené doby.

(2)     Kupující, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud zjistí poškození, vyhotoví se o tomto záznam a Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

XII. Uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace)

Kupující je povinen případné vady u Prodávajícího ihned po zjištění řádně uplatnit. Prodávající o těchto rozhodne buď ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co bylo jejím obsahem a jakým způsobem se dožaduje jejího vyřízení. Dále Prodávající vydá Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a doby jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající Spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

  XIII. Ochrana osobních dat

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Vyplněním závazné objednávky v Internetovém obchodě dává Kupující Prodávajícímu, jakožto provozovateli Internetového obchodu svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a údajů o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním Internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího.

XIV. Závěrečná ustanovení

 (1)          Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu., je -li tento zaregistrován v Internetovém obchodě. Není-li kupující registrován, o průběžném plnění kupní smlouvy je informován Prodávajícím na mailovou adresu, kterou uvedl při uzavření objednávky. Nákupem Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat.

(2)          Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném a účinném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

(3)          Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. července 2010.

 

 
 

Přehledný eshop pro řemeslníky a kutily, od šroubků až po nářadí.